Formy współpracy

Komis - Zakup - Aukcje

Przedmioty do sprzedaży bieżącej w antykwariacie przyjmujemy na zasadach komisu lub zakupu.
Dla najciekawszych obiektów proponujemy sprzedaż na aukcjach antykwarycznych, które organizujemy trzy razy w roku.

 • Antykwariat Rara Avis trzy razy do roku (luty, czerwiec, październik) organizuje aukcje katalogowe. Aukcjom towarzyszą ilustrowane i rzetelnie opracowane katalogi, które dostępne są w formie drukowanej oraz prezentowane są na stronie www antykwariatu. Koszt wersji drukowanej wynosi 25 zł. Z opłaty zwolnieni są właściciele oferowanych w katalogu obiektów. Dostęp do katalogu w wersji cyfrowej z ilustracją dla każdej pozycji jest nieodpłatny.
 • Katalog podzielony jest na działy, w których prezentujemy wyselekcjonowane rzadkie i ciekawe obiekty z różnych dziedzin sztuki, wydawnictwa artystyczne i ilustrowane oraz książki kolekcjonerskie. Charakterystyczny dla naszego antykwariatu i najbogatszy na polskim rynku aukcyjnym jest dział "nowej sztuki", czyli awangardy międzywojennej, w której specjalizuje się Rara Avis. Zawsze obecny jest także bogaty i ciekawy dział plakatów oraz rzadkich i ważnych druków ulotnych. Wielką popularnością cieszą się fotografie, którym zawsze poświęcamy osobny rozdział. Dalsza część katalogu - w zależności od zebranego materiału - obejmuje książki historyczne, literackie, rzadkie pozycje regionalne oraz "niszowe" choć niezwykle poszukiwane tematy, takie jak wojskowość, łowiectwo, czy też kulinaria.
 • Szczegółowy dobór i selekcja obiektów oraz profesjonalne ich opracowanie sprawia, że ponad 70% oferowanych pozycji znajduje nabywcę w dniu aukcji. Przez tydzień po zakończeniu aukcji zastrzegamy sobie prawo do dysponowania pozycjami niesprzedanymi, które można nabyć w cenach wywoławczych (z opłatą organizacyjną).

 • Zgłoszenia przedmiotów do sprzedaży przyjmujemy osobiście przy ul. Szpitalnej 11, pod numerami telefonów:12-422-03-90 lub 12-429-16-48 albo drogą mailową: raraavis@raraavis.krakow.pl.
 • Obiekty do sprzedaży bieżącej przyjmujemy codziennie (oprócz niedziel), w godzinach pracy antykwariatu.
 • Ze względu na proces redakcyjny, obiekty aukcyjne kończymy przyjmować na ok. 3 miesiące przed planowanym terminem aukcji.
 • Wszystkie koszty związane z aukcją tj. opracowanie katalogu, ekspertyzy, wykonanie zdjęć, druk, wysyłka katalogów, reklama w mediach, wynajęcie lokalu itp. pokrywa antykwariat.
 • Koszt ewentualnej konserwacji, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków, pokrywa właściciel obiektu, najczęściej dopiero po sprzedaży aukcyjnej.
 • Właściciel (osoba fizyczna) obiektów nie płaci podatku dochodowego z tytułu sprzedaży obiektów na aukcji lub w antykwariacie, pod warunkiem, że pozostawały one w jego posiadaniu co najmniej 6 miesięcy.
 • W przypadku niesprzedanych obiektów antykwariat może przyjąć je do sprzedaży bieżącej lub zwraca je nie obciążając właściciela żadnymi kosztami (nie dotyczy to ewentualnych kosztów uzgodnionej wcześniej konserwacji).

 • Katalog dostępny jest w wersji drukowanej oraz na stronie www antykwariatu na ok. miesiąc przed planowaną aukcją. Klientom wysyłana jest stosowna informacja mailowa (chcesz otrzymywać informacje o publikacji katalogu - napisz do nas!).
 • W licytacji można wziąć udział osobiście lub korespondencyjnie. Pozycje aukcyjne można zamawiać drogą pocztową zarówno tradycyjną jak i elektroniczną. Formularz zamówień znajduje się na końcu katalogu drukowanego oraz w katalogu on-line.
 • Antykwariat nie pobiera wadium.
 • Przy osobistej rejestracji należy posiadać dokument tożsamości.
 • W sprawie licytacji przez telefon prosimy o wcześniejszy kontakt z antykwariatem. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W zamówieniu pisemnym prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit), nie uwzględniając 10% opłaty organizacyjnej, doliczanej do zakupionych pozycji. Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych przez osoby lub instytucje składające zamówienie. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzi osoba upoważniona przez antykwariat.
 • Treść zamówienia pozostanie informacją poufną. W zamówieniu pocztowym lub przed przystąpieniem osobistym do licytacji, prosimy o podanie sposobu realizacji zakupu.
 • Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowane, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną.
 • Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Szpitalnej 11 w Krakowie od początku tygodnia następującego po licytacji. Warunkiem odbioru (w tym wysyłki) obiektu jest uiszczenie całości ceny wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki. W ciągu najbliższych dni po licytacji klienci otrzymują pocztą elektroniczną powiadomienie o szczegółach transakcji, tj. łącznej kwocie do zapłaty, kosztach wysyłki, numerze konta itp.
 • Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysyłki udzielamy od początku następującego po aukcji tygodnia.
 • Pozycje niesprzedane podczas licytacji można nabyć przez najbliższy następujący po aukcji tydzień w cenach wywoławczych powiększonych o opłatę organizacyjną. Następnie obiekty te są zwracane właścicielom lub przyjmowane do sprzedaży bieżącej. Część zwróconych obiektów jest wciąż w naszym zasięgu i w razie Państwa zainteresowania chętnie skontaktujemy się z właścicielami z zapytaniem o ich aktualną dostępność.

Regulamin aukcji:

Warunki ogólne licytacji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.

2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.

3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

4. W przypadku obiektów podlegających  opłacie droit de suite, które w katalogu są oznaczone znakiem * do ceny wylicytowanej będzie również doliczana opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata w wysokości 5% w transakcjach do 50.000,00 euro, wyliczana będzie według kursu euro z notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. Opłata nie ma zastosowania w transakcjach wynoszących mniej niż równowartość 100 euro.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.

2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.

5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.

II.
1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.

3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.

4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, chcące licytować  on-line za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid. Osoby te zobligowane są do zarejestrowania się w serwisie onebid.pl i zapoznania z zasadami i techniką licytacji. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.

6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.

9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.

III.
1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji  faktura VAT-Marża.

3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.

4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
— dla instytucji – kredytowo
— dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.

5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.

IV.
1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.

3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).

5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu terroryzmu (Dz. U. z 30 III 2021 ze zmianami, dalej zw. jako: ustawa AML (Anti-Money Laundering).

6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).

V.
1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.

2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.

Reguły prowadzenia aukcji online określa regulamin na platformie aukcyjnej OneBid.
Zapraszamy.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób antykwariat Rara Avis s.c. wykorzystuje informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityka prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników serwisu antykwariatu Rara Avis s.c. oraz odwiedzających ten serwis funkcjonujący pod adresem domeny: www.raraavis.krakow.pl, którzy mogą, ale nie muszą być naszymi użytkownikami. Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem – szanujemy Twoje prawo do prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), które obowiązują od 25 maja 2018.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 676-000-05-69, REGON: 350556539. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w miejscach z kontrolowanym dostępem.
Dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzach zgłoszeniowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych możesz się z nami skontaktować za pomocą listu, fax-u, e-maila oraz telefonicznie. Nasze dane kontaktowe:
Antykwariat Rara Avis s.c.
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
tel./fax: 12-422-03-90
tel.: 12-429-16-48

2. Jak otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, w jakich celach i według jakich postaw prawnych je przetwarzamy.
Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie zawierania umowy sprzedaży komisowej, umowy kupna-sprzedaży, poprzez formularz zgłoszeniowy - aukcyjny, podczas rejestracji osobistej lub internetowej na organizowanych aukcjach, bądź dostarczyłeś je nam drogą mailową lub telefoniczną.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do: wykonania umów sprzedaży, komisu, dokonaniem i otrzymaniem płatności.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla: celów podatkowych i rachunkowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ;prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia.
Twoje dane są również przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu w celach: oferowania bezpośredniego (za pomocą e-maila, telefonu) obiektów polecanych przez antykwariat, archiwizacyjnych, zapewnienia rozliczalności .

3. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
W celu należytego wypełniania zobowiązań wynikających z łączącej Nas umowy oraz w celu przestrzegania wymogów określanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska; adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego; PESEL lub n-ru dokumentu potwierdzającego tożsamość; adresu e-mail; n-ru telefonu; n-ru rachunku bankowego.
Jeżeli nie jesteś w stanie podać w/w danych (nie wliczając w to n-ru rachunku bankowego), niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa:
- prawo żądania dostępu do danych
- prawo do sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z antykwariatem Rara Avis s.c. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail pod adres: raravis@raraavis.krakow.pl

5. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane udostępniamy wyłącznie podmiotom z którymi ściśle współpracujemy, przetwarzającym je na podstawie naszych zleceń w zakresie prac , np. księgowych, informatycznych.
Jesteśmy też zobowiązani do przekazywania Twoich danych organom publicznym, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, organy celno-skarbowe.
Antykwariat nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Przechowujemy je podczas obowiązywania umów. Także po ich zakończeniu, ale tylko w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, ale tylko maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia ich wykonania lub przez czas określony przez przepisy prawa, nakładające obowiązek ich przetwarzania.

7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies - niewielkich plikach tekstowych, stanowiących dane informatyczne, wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera Twojej przeglądarki. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę i czas przechowywania jej na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane z tych plików wykorzystywane są jedynie wewnątrz antykwariatu i służą do sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać jej funkcjonowanie w celu zapewnienia bezproblemowego poruszania się po niej.
Jeżeli nie chcesz, abyśmy stosowali pliki cookies, możesz w każdym czasie zmienić ustawienia (wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia) dotyczące tych plików w swojej przeglądarce internetowej.
Informujemy, że wyłączenie obsługi plików niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w szczególnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, zaś instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies