Literatura

W trakcie pracy nad katalogiem aukcyjnym korzystamy z wielu różnych źródeł i literatury tematu.
Poniżej znajdą Państwo szczegółową listę opracowań, do których odnosimy się w naszych opisach katalogowych.

 •  

  Adamczyk - M. Adamczyk "Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945". Kielce 1976.
  AMZB - I.Śliwińska, W.Roszkowska, S.Stupkiewicz "Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny". War. 1957.
  Art deco - A. Sieradzka "Polaki plakat art deco w zbiorach muz. Etnografii i Rzemiosła Artyst. we Lwowie". Kozłówka 2005.
  ASP - "Plakat do roku 1939 ze zbiorów Bibl. Gł. ASP w Krakowie". Kr. 1972.
  Babnis - M. Babnis "Polska książka w Gdańsku w okresie zaboru pruskiego". Wr. 1989.
  Badecki - K. Badecki "Literatura mieszczańska w Polsce XVII w. " Lw. 1925.
  Banach - A. Banach "Polska książka ilustrowana 1800-1900". Kr. 1959.
  J. Banach I - J. Banach "Dawne widoki Krakowa". Kr. 1983.
  J. Banach II - J. Banach "Kraków malowniczy". Kr. 1980.
  J. Banach III - J. Banach "Ikonografia Wawelu", t. 1-2. Kr. 1977.
  J. Banach IV - J. Banach "Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie". Kr. 1998.
  Bar - A. Bar "Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących", t. 1-3. Kr. 1936-1938.
  Bartnik - "Mieczysław Berman". Katalog wystawy w oprac. K. Bartnik, Muz. Narod. Wr. 1990.
  Benzing - J. Benzing "Lutherbibliographie". Baden-Baden 1966.
  Berlewi - M. Frankowska, A. Frankowski "Berlewi". Gd. 2009.
  Berberowa - N. Berberowa „Podkreślenia moje. Autobiografia”. W-wa 1998.
  Beyer - B. Beyer "Bibliographie der freimaurerischen Literatur". Leipzig 1926.
  Białecki - T. Białecki "Szczecin na starych widokach". Szcz. 1995.
  Błażejewski - W. Błażejewski "Bibliografia harcerska". War. 1981.
  BN - "Wśród starych map i atlasów Bibl. Nar. w Warszawie". War. 1982.
  Boczar - E. Boczar "Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży, wiek XIX". War. 2010.
  Bojko I - S. Bojko "Polska sztuka plakatu". War. 1972.
  Bojko II - S. Bojko "Polski plakat współczesny". War. 1972.
  Boy o Krakowie - T. Boy-Żeleński "O Krakowie". Kr. 1968.
  BP - "Bibliografia polska 1901-1939", t. 1-12. War. 1986-2010.
  Brzeski - J. Brzeski, A. Roliński „Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej”. Kr. 2001.
  BUAM - A. Semkowicz "Bibliografia utworów Adama Mickiewicza do roku 1855". War. 1958.
  Buczek - K. Buczek "Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII w. " Wr. 1963.
  Buczyński - E.Buczyński "Polskie piśmiennictwo pszczelarskie. Katalog 2000". Wierzonka, III 2000.
  Budzyk - K. Budzyk "Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII w. w Polsce". Wr. 1952.
  Bunt. Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy w Muz. Nar. w Pozn. Xi 2003-I 2004.
  BWDM - W.Tomaszewski "Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850". War. 1992.
  Bzinkowska I - J. Bzinkowska "Mapy ziem dawnej Polski . . . w wybranych atlasach Bibl. Jag. " War. 1992.
  Bzinkowska II - J. Bzinkowska "Luźne mapy ziem polskich . . . w zbiorach kartogr. Bibl. Jag. " War. 1993.
  Chmielińska - M. Chmielińska "Polska bibliografia zielarstwa". War. 1954.
  Chodowiecki – E. Łomnicka-Żakowska „Ryciny Daniela Chodowieckiego w zborach Muz. Narod. w Warszawie”. W-wa 2010.
  Chwała i sława - "Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. ". Katalog wystawy … Muz. Narod. w W-wie 1983.
  Cichy – „Współobecność. Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa”. Łódź 2017.
  Chodyński - A. R. Chodyński "Zamek Malborski w obrazach i kartografii" War. 1988
  Chojnaccy I - W. Chojnacki, W. Chojnacki "Bibliografia kalendarzy polonijnych 1838-1982". Wr. 1984.
  Chojnaccy II - W. Chojnacki, W. Chojnacki "Bibliografia kalendarzy wydanych w jęz. polskim poza granicami Polski od r. 1716 [. . . ]". Wr. 1986.
  Chojnacki I - W. Chojnacki "Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką . . . ". War. 2005.
  Chojnacki II - W. Chojnacki "Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi . . . ". War. 1996.
  Chojnacki III - W. Chojnacki "Bibliografia polskich druków ewangelickich . . . 1530-1939". War. 1966.
  Chojnacki IV - W. Chojnacki "Bibliografia wydawnictw zwartych Polonii amerykańskiej 1867-1900". Kr. 1991.
  Chomicz - M. Laskowska „Witold Chomicz 1910-1984 ze zbiorów Z. Raoofa”. Kr. 2012.
  Chomiński - J. M. Chomiński, T. D. Turło "Katalog dzieł Fryderyka Chopina". War. 1990
  Chrostowski - "Stanisław Ostoja-Chrostowski. Katalog". War. 1948.
  Cieślewicz - A.Grabowska-Konwent "Roman Cieślewicz 1930-1996". Poz. 2006.
  Cieślewski - T. Cieślewski syn "Wł. Skoczylas inicjator i twórca wsp. drzeworytu w Polsce". War. 1934.
  CKZK - M. Łodyński [i in. ] "Centralny katalog zbiorów kartograficznych . . . ", t. 1-6. War. 1961-2000.
  Cox - E. G. Cox "A Reference Guide to the Literature of Travel", t. 1-3. Washington 1935-1949.
  Cubrzyńska - M. Cubrzyńska-Leonarczyk "Katalog druków supraskich". War. 1996.
  Czachowska - J. Czachowska, M. Maciejewska, T. Tyszkiewicz "Literatura i teatr w latach II wojny światowej", t. 1. Wr. 1983.
  Czapski - E. Hutten-Czapski "Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości". Kr. 1901.
  Czarodziej rylca - "Czarodziej rylca". Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego 1894-1975. Katalog. BN. War. 2004.
  Czas. BJ - "Katalog czasopism polskich Bibl. Jagiellońskiej", t. 1-9. Kr. 1974-1986.
  Czas. BUW - "Katalog czasopism polskich Biblioteki Uniw. w Warszawie", [t. 1-8]. War. 1984-1989.
  Czekalski - S. Czekalski "Awangarda i mit racjonalizacji". Poz. 2000.
  Czerner Lw. - O. Czerner "Lwów na dawnej rycinie i planie". Wr. 1997.
  Czerner Wr. - O. Czerner "Wrocław na dawnej rycinie". Wr. 1989.
  Dantiscum - "Dantiscum emporium totius Europeae celeberrimum. Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów T. Niewodniczańskiego. Autorzy katalogu: K. Kozica, J. Pezda". Gd. 2004.
  Dąbrowa - S. Dąbrowa-Kostka "Hitlerowskie afisze śmierci". Kr. 1983.
  DDP - "Drukarze dawnej Polski . . . ", t. 1-5. Wr. 1959-2001.
  Dietrichowie - H. Widacka "Dietrichowie, rytownicy warszawscy". War. 1989.
  Dobroszycki - L. Dobroszycki "Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945". War. 1962.
  Dolindowska I - K. Dolindowska, A. Halaba "Wydawnictwa ruchu socjalistycznego w Polsce do 1918 r. Katalog. (Druki zwarte)". War. 1976.
  Dolindowska II - K. Dolindowska, A. Halaba "Wydawnictwa socjalistyczne w Polsce 1918-1939. Katalog. (Druki zwarte)". War. 1973.
  DPP - "Das polnische Plakat von 1892 bis heute". Berlin 1980
  Druk funkc. - "Druk funkcjonalny. [Katalog wystawy w Muz. Sztuki]". Łódź, IX 1975.
  Dunin - J. Dunin "Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci". Wr. 1991.
  Dworsatschek - M. Dworsatschek "Polska w dawnej kartografii. Historyczne ziemie polskie na mapach do początku XIX wieku w zbiorach Ossolinem". Wr. 2008.
  Dydo I - K. Dydo (red. ) "100 lat polskiej sztuki plakatu - katalog wystawy". Kr. 1993.
  Dydo II - K. Dydo (red. ) "Polski plakat filmowy 1896-1996". Kr. 1996.
  Dydo III – K. Dydo (red. ) "Polski plakat teatralny 1899-1999". Kr. 2000.
  Dydo IV – K. Dydo „Cała ta muzyka. Polski plakat muzyczny. 1899-2012”. Kat. 2012.
  E. - K. Estreicher "Bibliografia polska", t. 1-40. War. 1977.
  E. XIX - K. Estreicher "Bibliografia polska XIX stulecia". T. 1-18. Kr. 1959-2012.
  EHC - "Katalog dawnych map . . . w kolekcji E. Hutten-Czapskiego", t. 1-2. Wr. 1978-1992.
  EHC - E. Hutten-Czapski "Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises", t. 1-5. St. Petersbourg-Kr. 1871-1916.
  Empireum - W. Łysiak "Patriotyczne empireum bibliofilstwa [. . . ]", t. 1-2. War. 2004.
  Enc. Krak. – Encyklopedia Krakowa. War.-Kr. 2000.
  Enc. Mick. - Mickiewicz. Encyklopedia pod. red. J. M. Rymkiewicza, D. Siwickiej, A. Witkowskiej, M. Zielińskiej. War. 2001.
  Enc. pszcz. - "Encyklopedia pszczelarska". War. 1989.
  EP - R. Marcinek (red. ) "Encyklopedia Polski". Kr. 1996.
  EWoK – Encyklopedia wiedzy o książce. Wr. 1971.
  Federowicz - G. Federowicz, K. Gromadzińska, M. Kaczyńska "Bibliografia podziemnych druków zwartych z l. 1976-1989". War. 1995.
  Fijałkowska - J.Fijałkowska (oprac.) "Od Młodej Polski do naszych dni. Katalog wystawy plakatu". War. 1966.
  Folga – D. Folga-Januszewska „Oto sztuka polskiego plakatu”, Olszanica 2018.
  Gałecka - I. Gałecka [i in. ] "Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu geologii Polski", War. 1956.
  Gawlik - J. P. Gawlik "Powrót do Jamy". Kr. 1961.
  Gierszewska - B.Gierszewska "Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku". Kielce 1995.
  Głowicka - Z. Głowicka (oprac.) "Katalog druków ulotnych z lat 1914-1918 w zbiorach Bibl. Narod. ". War. 2018.
  Gocel kat. - "Katalog zbiorów L. Gocla. Powst. listopadowe . . . ", t. 1: Księgozbiór. War. 1975.
  Gocel - L. Gocel "Przypadki JKM książki". Wr. 1963.
  Gomulicki - J. W. Gomulicki "C. Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości". War. 1976.
  Goss - J. Goss "J. Bleau, Wielki atlas XVII-w. świata". Londyn 1990.
  Góra - B. Góra, K. Woźniakowski "Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945". Kr. 2008.
  Górka - "Wiktor Górka czyli taaaka ryba". Katalog wystawy, Muzeum Plakatu w Wilanowie. War. 2005.
  Górska - B. Górska "Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach biblioteki Ossolineum". Wr. 1968.
  Górska, Lipiński - H. Górska, E. Lipiński "Z dziejów karykatury polskiej". War. 1977.
  Grajewski - L. Grajewski "Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. " War. 1971.
  Grefkowicz - A. Grefkowcz, K. Janowska [i in. ] "Bibliografia literatury dla dzieci młodzieży 1901-1917". War. 2006.
  Greiner - P. Greiner "Plany i weduty miast Górnego Śląska do końca XVIII w.". Kat. 2000.
  Gronowski - A. A. Szablowska "Tadeusz Gronowski. Sztuka plakatu i reklamy". War. 2005.
  Grońska - M. Grońska "Grafika w książce, tece i albumie". Wr. 1994.
  Grońska Cieśl. - M. Grońska "Tadeusz Cieślewski syn". Wr. 1962.
  Gruca - A. Gruca "Spółka Wydawnicza Polska (1890-1916)". Kr. 1993.
  Grzegorczyk - P. Grzegorczyk "Index lexicorum Poloniae". War. 1967.
  Halicki - J. Halicki, W. Podlecki "Józef Gielniek. Ekslibrisy". Wr. 1974.
  Heyduk - B. Heyduk "Dahlberg w Polsce". Wr. 1971.
  Hiller - Karol Hiller 1891-1939. Nowe widzenie [. . . ]. Łódź 2002.
  Hleb - H. Hleb-Koszańska, M. Kotwiczówna "Bibliografia utworów J. Lelewela". Wr. 1952.
  Holzamer - K. Holzamer "Von Danzig bis Riga". Nurnberg 1982.
  Hryńczuk I - H. Hryńczuk, A. Żendara (oprac.) "Katalog polskich plakatów politycznych z l. 1944-1948 w zbiorach Muz. Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego". War. 1972.
  Hryńczuk II - H. Hryńczuk (oprac.) "Katalog polskich plakatów politycznych z l. 1949-1956 w zbiorach Muz. Hist. Pol. Ruchu Rewolucyjnego". War. 1978.
  Imago Lith. - "Imago Lithuaniae. Mapy i dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego ze zbiorów T. Niewodniczańskiego". Wilno 2002.
  Imago Pol. - "Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach T. Niewodniczańskiego. Autorzy katalogu: K. Kozica [kartografia], J. Pezda [historia]", t. 1-2. War. 2002.
  Imago Sil. - M. Dworsatschek "Imago Silesiae. Z kolekcji T. Niewodniczańskiego". Wr. 2002.
  Inc. Pol. - A. Kawecka-Gryczowa "Inkunabuły w bibliotekach polskich. Centralny katalog", t. 1-2. Wr. 1970-1993.
  Jakimowicz - I. Jakimowicz "Józef Gielniak". War. 1982. W kręgu sztuki.
  Jakrzewska I - Z. Jakrzewska [i in. ] "Portrety i sceny polskie w sztychach Falcka i Hondiusza". Gd. 1955.
  Jakrzewska - Z. Jakrzewska-Śnieżko "Gdańsk w dawnych rycinach". Wr. 1985.
  Jan III Sobieski - H. Widacka "Jan III w grafice XVII i XVIII w. ". War. 1987.
  Jarowiecki - J. Jarowiecki "Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945". Kr. 1980.
  Jarowiecki BJ - J. Jarowiecki, E. Wójcik "Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Bibl. Jag. " Kr. 1992.
  Jasińska - M. Jasińska "Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881-1981". War. 1983.
  Jaworska - J. Jaworska "Album wileńskie w zbiorach graficznych Muz. Narod. w Warszawie" w: "Rocznik MN", t. 20, War. 1976.
  Jodłowski - „Jodłowski. Plakaty, fotomontaże, znaki”. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 2011.
  Jungowski - E.Jungowski "O pionierach polskiej myśli lotniczej". War. 1967.
  Kaczorowski - W. Kaczorowski "Polskie druki bibliofilskie". Wr. 1996.
  Karginow - G.Karginow "Rodczenko". War. 1981
  Kempa - A. Kempa, W. Łachaciński "J. Verne w Polsce. Bibliografia dzieł J. Verne'a wyd. w Polsce w l. 1863-1985". Łódź 1986.
  Klemensiewicz - Z. Klemensiewicz "Bibliografia ekslibrisu polskiego". Wr. 1952.
  Kłossowski - A. Kłossowski "Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki". Wr. 1984.
  Kneifel - E. Kneifel "Die Pastoren der Evang. -Augsb. Kirche in Polen". Eging 1964.
  Koćwin - M. Koćwin "Mapy Górnego Śląska w zbiorach Woj. Bibl. Publ. w Opolu". Opole 1998.
  Koeman - C. Koeman "Atlantes Neerlandici", T. 1-5. Amsterdam 1967-1971.
  Kolbuszewski - J. Kolbuszewski "Tatry w literaturze polskiej 1805-1939". Kr. 1982.
  Kopera - F. Kopera "Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorach E. Hutten-Czapskiego". Kr. 1900.
  Kosacka - D. Kosacka "Plany Warszawy XVII i XVIII w. w zbiorach polskich". War. 1970.
  Kosimowa - I. Tessaro-Kosimowa „Warszawa w starych albumach”, War. 1978.
  Kossowska - M.Kossowska "Biblia w języku polskim", t.1-2. Poz. 1968-1969.
  Kot - H. Kot "Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939". Kat. 1970.
  Kowalik - J. Kowalik "Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju", t. 1-5. Lublin 1976-1988.
  Kowalski - T. Kowalski "Polski plakat filmowy". War. 1957.
  Kozłowski - E. Kozłowski "Bibliografia powstania styczniowego". War. 1964.
  Krasiczyn - "Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu". Katalog wystawy. Kr. 2014.
  Krassowska - B. Krassowska, A. Grefkowicz "Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939". War. 1995.
  Krassowski - B. Krassowski "Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich". War. 1985.
  Kublin - L. Kublin [i in. ] "Mapy ziem polskich kartografów niderlandzkich XVI i XVII w. " War. 1987.
  Kuś - D. A. Kuś "Feliks West, księgarz-wydawca". Wr. 1988.
  KwP - "Kraków w plakacie 1900-2000". Kr. 2000.
  Lameński - L. Lameński "Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce". Lub. 2007.
  Lechicki - C. Lechicki "Przewodnik po beletrystyce". Poz. 1935.
  Lenica - "Jan Lenica. Plakat- und Filmkunst". Berlin 1981
  Lennhoff - E. Lennhoff, O. Posner "Internationales Freimaurerlexikon". Zürich 1932.
  Lewandowska - B. Lewandowska "U źródeł grafiki funkcjonalnej w Polsce" w "Ze studiów nad genezą plastyki nowoczesnej w Polsce". Wr. 1966.
  Lewicka - A. Lewicka-Kamińska "Inkunabuły Bibl. Jagiellońskiej". Kr. 1962.
  Loewe - V. Loewe "Bibliographie der Schlesischen Geschichte", Bd. 1-3. Wr. 1927-1929.
  LPPE - "Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny", t. 1-2. War. 1984.
  Łasiewicka I - A. Łasiewicka "Bibliografia literatury dla dzieci 1945-1960. Literatura polska". War. 1963.
  Łasiewicka II - A. Łasiewicka, F. Neubert "Bibliografia literatury dla dzieci 1945-1960. Przekłady, adaptacje". War. 1971.
  Łomnicka - E. Łomnicka-Żakowska "Graficzne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów w zbiorach MN w Warsz. " War. 1977.
  Łukaszewicz I - "Ikonografia Wrocławia T.1 Grafika", red. P.Łukaszewicz, Muz. Nar. Wr. 2008.
  Łukaszewicz II - "Ikonografia Wrocławia T.2 Rysunek i akwarela, obrazy olejne, dioramy, medalierstwo, rzemiosło artystyczne", red. P.Łukaszewicz, Muz. Nar. Wr. 2008.
  Maliszewski - E. Maliszewski "Bibliografia pamiętników polskich . . . ". War. 1928.
  Mapy Krak. - "Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI-XIX w. " War. 1981.
  Mayer - J. Mayer "Druki nicejskie S. Tyszkiewicza 1940-47" w: "Silva rerum". Kr. 1981.
  Michałowski - K. Michałowski "Bibliografia Chopinowska". War. 1970.
  Mierzwiński - W. Mierzwiński "Władysław IV w grafice XVII i XVIII w. Katalog wystawy". Malbork 1987.
  Miszczuk I - M. Miszczuk "Bibliografia prasy harcerskiej 1911-1939". War. 2020.
  Miszczuk II - M. Miszczuk "Bibliografia gazetek ściennych i jednodniówek Związku Harcerstwa Polskiego 1945-1950". War. 2019.
  Miszczuk III - M. Miszczuk "Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914-2019". War. 2020.
  Młodożeniec - "Jan Młodożeniec". War. 2000.
  Mojski - P. M. Mojski "Cartographia rappersviliana polonorum". Rapperswil 1995.
  MoMA - Museum of Modern Art. The Russian Avant-garde Book 1910-1934. New York 2002.
  Monter – P. Rypson „Czerwony monter. Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm”. Kr. 2017.
  Mortkowicz - H. Mortkowicz-Olczakowa "Pod znakiem kłoska". War. 1962.
  MPP MŚ - "Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. katalog - wybór". Oprac. H. Olszewska-Jarema, A. Sarna. Kat. 2012.
  Mroszczak - Józef Mroszczak. Wystawa plakatów zorg. przez KAW i PP Desa, 9-27 VI 1976.
  Mrożewski - "Czarodziej rylca. Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego 1894-1975". War. 2004.
  Nałęcz - B. Nałęcz, L. Pawlaczyk "Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibl. Uniw. w Warszawie (do IX 1939)". War. 1983.
  NK - "Nowy Korbut", t. 1-18. War. [i in. ] 1963-2000.
  NKN - L. Wasilewski, Z. Wierzchowski "Wydawnictwa NKN 1914-1917. Spis bibliograficzny". Kr. 1917.
  Nowak - T. Nowak "Cztery wieki polskiej książki technicznej". War. 1961.
  Nowosad - H. Nowosad-Łopatiew, W. Mroczkowski "Polska prasa konspiracyjna 1939-1945 . . . ". War. 1979.
  NSLDM - "Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży". War. 1984.
  Oblicza soc. - "Oblicza socrealizmu". Katalog wystawy MNW. War. 1987.
  Od MP - "Od Młodej Polski do naszych dni". Katalog wystawy plakatu. War. 1966.
  Okólska - "Wrocław na planach XVI-XX wiek". Pod red. . . . Wr. 1999.
  Olszewicz XIX - B. Olszewicz "Kartografia polska XIX w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny", t. 1-3. War. 1998-99.
  Oprawy - "Oprawy polskie. Wystawa zorganizowana przez Bibl. Narod.". War. 1987.
  Orłowski - "Aleksander Orłowski (1777-1832). Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i polskich". War. 1957.
  Oss. - "Druki oficyny ossolińskiej 1812-1918". Wr. 1987.
  Paczyńska - I. Paczyńska, A. Pilch "Materiały do bibliografii dziejów emigracji . . . ". Kr. 1979.
  Paszta – A. Paszta, J. Sętowski „Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w l. 1915-1924”, Częstochowa 2012.
  Pągowski - M.Kurasiak (red.) "Andrzej Pągowski". War. [1990].
  Peiper - "Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie". Katalog wystawy. War. 2015.
  Pelcowa - P. Buchwald-Pelcowa "Emblematy w drukach polskich . . . ". Wr. 1961.
  Peliwo I - S. Peliwo "Mapy ziem polskich w wydawnictwach książkowych XVI-XVIII w. " War. 1985.
  Peliwo II - S. Peliwo "Drzeworytowe mapy ziem pol. z wyd. książkowych XVI w. " War. 1991.
  Piekarski - K. Piekarski "Bibljografja dzieł J. Kochanowskiego, wiek XVI i XVII". Kr. 1930.
  Pietras - H. M. Pietras "Pamiątka dnia tego". Kielce 2012.
  Pilarczyk - F. Pilarczyk "Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej". Ziel. Góra 2003.
  Pirożyński - M. Pirożyński "Co czytać?". Kr. 1932.
  Plakat cyrk. – Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zakład Widowisk Cyrkowych. Plakat cyrkowy. [Katalog wystawy]. War.-Wilanów, V-IX 1983.
  PMŚ - Z. Schubert "Plakat musi śpiewać". Katalog wystawy, Muz. Narod.. w Poznaniu 2012.
  Pol - K. Pol "Pracownia plakatu frontowego". War. 1980.
  Poln. Plakat - "Das Polnische Plakat von 1892 bis heute". Berlin 1980.
  Polonica - "Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od IX 1939 do 1955", t. 1-5. War. 1975-2003.
  Portinario - P. Portinario, K. Knirsh "The Cartography of North America". New York 1987.
  Portr. BN - "Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających", t. 1-[9]. War. 1990-1998.
  PP - "Historia prasy polskiej", t. [1-4]. War. 1976-1980
  PPPuszk - Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych im. A. S. Puszkina w Moskwie. Plakat polski końca XIX - początku XX wieku w zbiorach … Moskwa 2011
  PPSec – M. Czubińska "Polski plakat secesyjny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”. Kr. 2003..
  Przyłuska I - B. Przyłuska "Atlasy, mapy i globusy E. Romera. Katalog". War. 2004.
  Przyłuska II - B. Przyłuska, Z. Kołek „Atlasy i mapy Książnicy-Atlas z wył. prac E. Romera". Katalog. War. 2007.
  PSB - "Polski słownik biograficzny", t. 1-51. Kr. 1935-2017.
  PWojsk - "Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej". War. 2015.
  Ratajczak - T. Ratajczak "Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX w.". Wadowice 2007.
  Rudnicka - J. Rudnicka "Bibliografia powieści polskiej 1601-1800". Wr. 1964.
  Rypson I - P. Rypson "Książki i strony". War. 2000.
  Rypson II - P. Rypson "Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949". Kr. 2011.
  SAP - "Słownik artystów polskich", t. 1-8. Wr. 1971-2007.
  Sawrymowicz - E. Sawrymowicz "Kalendarz życia i twórczości J. Słowackiego". Wr. 1960.
  SBTP - "Słownik biograficzny teatru pol. 1765-1965". War. 1973.
  Schubert - Z. Schubert "Mistrzowie plakatu i ich uczniowie". War. 2008.
  Semkowicz - W. Semkowicz "Wydania dzieł A. Mickiewicza". Lwów 1926.
  Sichulski - E. Houszka "K. Sichulski. Katalog wystawy". Wr. 1994.
  Siennicki - S. J. Siennicki "Les Elzevir de la bibliothéque de l'Univ. Impériale de Varsovie". War. 1874.
  Sikorski - J. Sikorski "Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku". War. 1991.
  Skrzypek - J. Skrzypek "Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r. ". Wr. 1976.
  Skulimowski - M. M. Skulimowski "Facultas Medica Cracoviensis". Kr. 1982.
  Skwirowska - S. Skwirowska "Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990". War. 2001.
  SLDiM - B. Tylicka, G. Leszczyński „Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej” pod red. … Wr. 2002.
  Sł. geograf. - "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego . . . ", t. 1-16. War. 1880-1902.
  Smuszkiewicz - A. Smuszkiewicz "Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej". Poz. 1982.
  Sowiński I - J. Sowiński "Sztuka typograficzna Młodej Polski". Wr. 1982.
  Sowiński II - J. Sowiński "Typografia wytworna w Polsce 1919-1939". Wr. 1995.
  SPKL - "Sztuka polskiej książki literackiej 1918-1939". War. 1986.
  SPKP - "Słownik pracowników książki polskiej", t. 1-2. War. 1972-1986.
  SPPnO - B. Klimaszewski i in. "Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980". War. 1992.
  SPTK - "Słownik polskich teologów katolickich", t. 1-4. War. 1981-1983.
  Sroczyńska - K. Sroczyńska "Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie". War. 1985.
  SRS - "Słownik realizmu socjalistycznego", red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kr. 2004.
  Stamperia - "Stamperia polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Stanisława Tyszkiewicza". Katalog wystawy. War. 2009.
  Starowieyski - "Franciszek Starowieyski. Plakat. Retrospektywa. Z kolekcji P. Dąbrowskiego i A. Kulon". Katalog wystawy. Olsztyn 2003.
  Stelmach - M. Stelmach "Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach. Collection Niewodniczański". Szczecin 1998.
  Stradecki - J. Stradecki "J. Tuwim. Bibliografia". War. 1959.
  Straus - J. Straus "Cięcie. Fotomontaż na okładkach w międzywojennej Polsce". War. 2014.
  Stryjeńska MNK - "Zofia Stryjeńska 1891-1976". Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie X 2008 - I 2009. Kr. 2008.
  Strzemiński 100 - "Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin". Katalog wystawy. Łódź 1994.
  SWPP - "Słownik współczesnych pisarzy polskich", t. 1-4. War. 1963-66.
  Syga - T. Syga "Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza". War. 1956.
  Szablowska I - A. A. Szablowska, M. Seńkiw "Plakat polski. Ze zbiorów Muz. Etnografii i Przemysłu Artyst. [. . . ] we Lwowie". War. 2009.
  Szablowska II - A. A. Szablowska "Plakat polski w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu". War. 2011.
  Szancer - „Jan Marcin Szancer. Ambasador wyobraźni”. Poz. 2019.
  Szaniawska I - L. Szaniawska "Analiza wybranych małoskalowych map ziem pol. XVI-XVIII w. " War. 1987.
  Szaniawska II - L. Szaniawska "Mapy Królestwa Polskiego wyd. w l. 1815-1915 w zbiorach Bibl. Narod. " War. 1997.
  Szaniawska III - L. Szaniawska "Mapy ziem polskich wyd. przez K. Flemminga". War. 1998.
  Szaniawska IV - L. Szaniawska "Sarmacja na mapach Ptolemeusza [. . . ]". War. 1993.
  Szeliga - J. Szeliga "Mapy ziem I Rzeczypospolitej w atlasach Bibl. Gd. PAN". War. 1993.
  Szemberg – H. Szemberg „Plakat polski”. War. 1957.
  Szopowska - Z. Szopowska "Plany Gdańska, Oliwy, Sopotu i Gdyni w zbiorach kartograf. Bibl. Gd. PAN". Wr. 1985.
  Szykuła - K. Szykuła, E. Szynkiewicz "Mapy ziem dawnej Polski w . . . atlasach Uniw. we Wrocł. " War. 1993.ŚK - "Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku [. . . ]. Śląski Korbut". Kat. 1980.
  Szypulski – M. Szypulski "Magister Samuel Typographus. Rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu drukarzu emigracyjnym (1889-1954)". Kr. 2004.
  Śliwińska - I. Śliwińska [i in. ] "A. Mickiewicz. Zarys bibliograficzny". War. 1957.
  Świderska - A. Świderska "Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1801-1900". Wr. 1986.
  Świdziński - S. Świdziński "Druki Jasnogórskiej Oficyny w latach 1693-1863". Coesfeld 2006.
  Świerzy - "Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin [...]". War. 2012.
  Tabkowski - J. S. Tabkowski (red. ) "Widoki dawnego Lwowa i Krakowa". Kr. b. r.
  Talbierska - J.Talbierska "Stefano della Bella". War. 2001.
  Tatry fot. - "Tatry. Fotografie Tatr i Zakopanego 1859-1914". Olszanica 2003.
  Taute - R. Taute "Maurerische Bücherkunde". Leipzig 1886.
  Teraz o. - J. Straus "Teraz okładka!". War. 2021.
  Th. -B. - U. Thieme, F. Becker "Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler", t. 1-37. München 1992.
  Timann - U. Timann "Von Stettin bis Breslau". Nurnberg 1988.
  Tomaszewski - A. Szewczyk "Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski". War. 2014.
  Tomaszewski muz. - W. Tomaszewski „Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850”. War. 1992.
  Trepkowski - J. Lenica "Plakat Tadeusza Trepkowskiego". War. 1958.
  Triller - E. Triller "Bibliografia konstytucji sejmowych XVII w. w Polsce". Wr. 1963.
  Turowski - A.Turowski "Budowniczowie świata". Kr. 2000.
  UMCS - "Plakat polski 1899-1945 ze Zbiorów Specjalnych Bibl. Gł. UMCS". (katalog wystawy). Lub. 2004.
  Urbaniec - "Maciej Urbaniec (1925-2004). Gioconda to ja…". (katalog wystawy). War. 2005.
  Verne - [Łachaciński Winicjusz] "Bibliografia polskich przekładów utworów J. Verne'a". Pruszków [1996].
  VG - "Very Graphic. Polish Designers of the 20th Century". War. 2015.
  Voll. - H. Vollmer "Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler", t. 1-6. München 1992.
  Warkoczewska - M. Warkoczewska "Widoki starego Poznania". Poz. 1960.
  Waśniewski - J. Waśniewski "Polski plakat". War. 1968.
  Weiss - T. Weiss "Legenda i prawda Zielonego Balonika". Kr. 1976.
  WET - Z. Paryska, W. H. Paryski "Wielka encyklopedia tatrzańska". Poronin 2004.
  Wiercińska - J. Wiercińska "Sztuka i książka". War. 1986.
  WiJM - "Warszawa i jej muzeum". War. 1996.
  Wilanów - "Plakaty w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie". Katalog wystawy. War. 2008.
  Winklowa - B. Winklowa "T. Żeleński (Boy). Twórczość i życie". War. 1973.
  Wolanin - T. R. Wolanin "Polish Charity Labels & Placards 1913-1924. The Wolanin Collection". Arlington 2016.
  Wolfstieg - A. Wolfstieg "Bibliographie der freimaurerischen Literatur", t. 1-3. Burg 1911-1913.
  WPPiBL - "Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny" pod red. J.Czachowskiej i A.Szałagan. T.1-10. War. 1994-2007.
  WSM - "Wśród starych map i atlasów Bibl. Nar. w Warszawie". War. 1982.
  Wytyczak - R. Wytyczak "Śląsk w dawnej kartografii". Wr. 1998.
  Zamecznik - "Wojciech Zamecznik 1923-1967". Katalog wystawy, Muz. Narod. War. 1968.
  ZPW - "Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda". Łódź 2014.
  Żakowicz - A. Żakowicz "Dawna fotografia lwowska 1839-1939". Lw. 2004.
  Żarnowerówna - M. Ślizińska, A. Turowski "Teresa Żarnowerówna 1897-1949. Artystka końca utopii". Łódź 2014.
  Żurawińska - Z. Żurawińska, Z.Jaroszewicz-Pieresławcew "Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej". War. 2004.
  Żynda - B. Żynda "Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1895-1969". Poz. 1970.